You are here
Home > ประกาศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบวัดมาตรฐานการเรียนรู้ โครงการ “เพชรท่าเหนือ” ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนสอบวัดมาตรฐานการเรียนรู้ โครงการ "เพชรท่าเหนือ" ปีการศึกษา 2561 รายชื่อดังไฟล์แนบ 4707

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์พัฒนาระบบสารสนเทศ ครู และนักเรียน

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์พัฒนาระบบสารสนเทศ ครู และนักเรียน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท สมัครได้ที่ฝ่ายบุคล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ 4503

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

โรงเรียนอุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 91,40 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท  สมัครวันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 4232

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท และค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา พนักงานบริการ (เพศชาย) 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานบริการ (เพศชาย) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561      

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท และค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 - 4 ตุลาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561)  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 2742

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนอุตรดิตถ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนๆ ละ 9,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนอุตรดิตถ์ รายละเอียดดังแนบ  

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษที่เป็นชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา (เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker) อัตราค่าจ้าง เดือนละ 35,000 บาท และ/หรือครูผู้สอนภาษาอังกฤษ แต่ไม่ใช่เจ้าของภาษา (Non-Native Speaker) อัตราค่าจ้าง เดือนละ 28,000 บาท ) รายละเอียดดังแนบ  

Top