You are here
Home > เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การสร้าง AppIication บนสมาร์ทโฟนด้วยโปรแกรม App Inventor เรื่องนิราศนรินทร์คำโคลง  วิชาภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 

ชื่อผลงาน        การสร้าง AppIication บนสมาร์ทโฟนด้วยโปรแกรม App Inventor                          เรื่องนิราศนรินทร์คำโคลง  วิชาภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                         โรงเรียนอุตรดิตถ์       ชื่อผู้รายงาน     นางสาวฐปนีย์  พันธชาติ      ตำแหน่ง            ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ วุฒิการศึกษา    การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอน KWL-PLUS วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ33201) เรื่อง Tourist Attractions in Thailand สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง           :   การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอน KWL-PLUS วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ33201) เรื่อง Tourist Attractions in Thailand สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน         :   นางสาวปัจฉิมา  วานิชสรรพ์ ปีการศึกษา       :  2560 บทคัดย่อ           การศึกษาครั้งนี้  ผู้รายงานมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการสอน KWL-PLUS วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ33201) เรื่อง Tourist Attractions in Thailand สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการสอน KWL-PLUS วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ33201)  เรื่อง Tourist Attractions  in Thailand  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลิมิตของลำดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลิมิตของลำดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : นางสาวสุทธิรัตน์ อินมา บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้รายงาน อรชร จันทร์ผ่อง โรงเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟิสิกส์ นิวเคลียร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 40

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการสอน KWL-PLUS วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ33201) เรื่อง Tourist Attractions in Thailand สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง :  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการสอน KWL-PLUS วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ33201) เรื่อง Tourist Attractions in Thailand สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผู้รายงาน  :  นางสาวปัจฉิมา  วานิชสรรพ์ ปีการศึกษา  :  2559 บทคัดย่อ             การศึกษาครั้งนี้  ผู้รายงานมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการสอน KWL-PLUS วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ33201) เรื่อง Tourist Attractions in Thailand สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการสอน KWL-PLUS วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ33201)  เรื่อง Tourist Attractions  in Thailand  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการสอน KWL-PLUS

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ชื่อผู้วิจัย  นางสาวจิตติพร  เชื้อเมืองพาน หน่วยงาน  โรงเรียนอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ปีการศึกษา  2559 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 12 ห้องเรียน จำนวน 456 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 จำนวน 35 คน

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่ 1 เรื่อง เซต การเขียนเซต และสมาชิกของเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่ 1 เรื่อง เซต การเขียนเซต และสมาชิกของเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : เฉลิมพร  ทองศรีอ้น    บทคัดย่อ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : จันทร์แรม บุญส่ง บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                        ชื่อผู้ศึกษา  นางรัชนี  เตชา หน่วยงาน  โรงเรียนอุตรดิตถ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปีการศึกษา  2560   บทคัดย่อ             การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

เอกสารประกอบการเรียน วิชา กีตาร์โฟล์คเบื้องต้น รายวิชา ศ 32209 หน่วยที่ 1 เรื่องรู้จักกับกีตาร์

เอกสารประกอบการเรียน วิชา กีตาร์โฟล์คเบื้องต้น  รายวิชา  ศ 32209 หน่วยที่ 1 เรื่องรู้จักกับกีตาร์ โดยนายชวน  ตันแก้ว            

Top