You are here
Home > ดาวน์โหลด

โครงการทดสอบความรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ “เพชรท่าเหนือ”

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดทดสอบตามโครงการทดสอบความรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ “เพชรท่าเหนือ” เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยสอบวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2561 รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร กำหนดการรับสมัครตลอดจนการประกาศผล ตามเอกสารโครงการ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่กลุ่มบริหารวิชาการ โทรศัพท์ 0 5541 1104 ต่อ 120 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรับสมัครดาวน์โหลด ใบสมัคร ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ดาวน์โหลด

Top