You are here
Home > เผยแพร่ผลงานวิชาการ(นักเรียน)

The Pyramid Puzzle

เรื่อง The Pyramid Puzzle ผู้จัดทำ   นายชัยชนะ จังติยานนท์                นายปุณยวีร์ นาคสุวรรณ                นายศุภธนากร ชมบ้านแพ้วครูที่ปรึกษา นางสาวเฉลิมพร ทองศรีอ้นโรงเรียน อุตรดิตถ์สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บทคัดย่อ บทคัดย่อรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองDownload

Top