You are here
Home > อบรม/สัมนา

📣📣นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนกระบวนวิชาแคลคูลัส 1 โครงการเรียนล่วงหน้า ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📣📣

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 คน เข้าร่วมการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนกระบวนวิชาแคลคูลัส 1 โครงการเรียนล่วงหน้า ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีครูมานพ ขันเอีย เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากร และคุณครูอรุณศรี เตชะเรืองรอง ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ในการนี้มีคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 4405

” HALLOWEEN 2018 “

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม HAPPY HALLOWEEN UTTARADIT SCHOOL 2018 โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการประกวดแกะสลักฟักทอง กิจกรรมการตอบคำถาม และการประกวดการแต่งกาย โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 4089

โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นสถานที่จัดการประชุมเพื่อตรียมการดำเนินงานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นสถานที่จัดการประชุมเพื่อตรียมการดำเนินงานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1 โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน 4157

คณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์แต่ละคณะสี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานน้ำเงิน-ชมพูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์แต่ละคณะสี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานน้ำเงิน-ชมพูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 15 และ 16 พฤศจิกายน 2561 4201

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เรื่อง แนวทางการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เรื่อง แนวทางการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561ในการนี้ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ และนายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้พบกับผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 4143

การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก และ โมชันกราฟิก ด้วยโปรแกรม Adobe illustratorและafter effect

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสอนเสริมพิเศษเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4033

📣📣โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Gifted Math CMU ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่📢📢

วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2561 ห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนจำนวน 17 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Gifted Math CMU ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ศึกษาในรายวิชา พีชคณิต เมทริกซ์และการประยุกต์ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ศึกษาในรายวิชา แคลคูลัส 2 โดยมีครูผู้ควบคุมในครั้งนี้คือ ครูอัชรี อุ่นมาก และครูนฎานิษฐ์ มีศิริพันธุ์ 4078

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวคิดโครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามแนวคิดโครงการโรงเรียนสุจริต โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์    

📣📣 โครงการห้องเรียนพิเศษฯ จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ 📣📣

วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 4013

Top