You are here
Home > 2016 > มิถุนายน

รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดวรรณสารศึกษา วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชื่อรายงาน  รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดวรรณสารศึกษา วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชื่อผู้รายงาน  นางสาวฐปนีย์ พันธชาติ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ การศึกษา  กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร                   ค.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ สถานที่ติดต่อ   โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 093-519-1952 ปีที่ทำวิจัยเสร็จ   2556 บทคัดย่อ             รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดวรรณสารศึกษา วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      

Top