You are here
Home > 2018 > ตุลาคม

” HALLOWEEN 2018 “

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม HAPPY HALLOWEEN UTTARADIT SCHOOL 2018 โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการประกวดแกะสลักฟักทอง กิจกรรมการตอบคำถาม และการประกวดการแต่งกาย โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 4089

โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นสถานที่จัดการประชุมเพื่อตรียมการดำเนินงานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นสถานที่จัดการประชุมเพื่อตรียมการดำเนินงานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1 โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน 4157

คณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์แต่ละคณะสี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานน้ำเงิน-ชมพูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์แต่ละคณะสี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานน้ำเงิน-ชมพูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 15 และ 16 พฤศจิกายน 2561 4201

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เรื่อง แนวทางการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เรื่อง แนวทางการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561ในการนี้ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ และนายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้พบกับผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 4143

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนอุตรดิตถ์ รับมอบโดย ดร.บัญชร จันท์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์จำนวน 8 คน ซึ่งเก็บเงินได้จำนวน 5,000 บาท ขณะเดินชมนิทรรศการในเทศกาลลางสาดลองกองหวาน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา แล้วส่งกองอำนวยการเพื่อประกาศหาเจ้าของ เพื่อยกย่องคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 4174

การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก และ โมชันกราฟิก ด้วยโปรแกรม Adobe illustratorและafter effect

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสอนเสริมพิเศษเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4033

📣📣โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Gifted Math CMU ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่📢📢

วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2561 ห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนจำนวน 17 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Gifted Math CMU ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ศึกษาในรายวิชา พีชคณิต เมทริกซ์และการประยุกต์ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ศึกษาในรายวิชา แคลคูลัส 2 โดยมีครูผู้ควบคุมในครั้งนี้คือ ครูอัชรี อุ่นมาก และครูนฎานิษฐ์ มีศิริพันธุ์ 4078

โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์นำนักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะร่วมกับวัดท่าถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ 3763

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท และค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Top