You are here
Home > 2018 > พฤศจิกายน

📣📣 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง 📣📣

“ศิษย์ดีก็เพราะครูดี ครูดีก็เพราะระบบดี ระบบดีก็เพราะผู้บริหารดี ผู้บริหารดีทำให้โรงเรียนดี โรงเรียนดีทำให้บ้านเมืองดี บ้านเมืองดี โลกก็น่าอยู่” 4335

📣📣 อ.ต.สุขใจใต้ร่มพระบารมี 📣📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการสัมมนา เครือข่าย เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโดย คณะกรรมาธิการ วิสามัญ การพิทักษ์และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์ มณฑลทหารบกที่ 35 ตำรวจภูธรภาค 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และบริษัท ทีโอที จำกัด ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ. ศ. 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 4367

📣📣 การมอบรางวัลในการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 📣📣

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ดังนี้ 4311

📣📣 การมอบรางวัลในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 📣📣

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลปะ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขัน "ศิลป์ สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 ได้แก่ เด็กหญิงณัฐธยาน์ อุ่นแก้ว ครูผู้ควบคุม นายณัฐภล ศักดิ์สงวน 4599

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์พัฒนาระบบสารสนเทศ ครู และนักเรียน

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์พัฒนาระบบสารสนเทศ ครู และนักเรียน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท สมัครได้ที่ฝ่ายบุคล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ 4503

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากร และคุณครูอรุณศรี เตชะเรืองรอง ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ในการนี้มีคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 4405

📣📣นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ปี 2561 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 📣📣

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 18 คน เข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ปี 2561 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกำหนดประกาศผลสอบช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และจะแจ้งผลสอบให้ทราบในโอกาสต่อไป โดยมีครูนฎานิษฐ์ มีศิริพันธุ์ และครูสุทธิรัตน์ อินมา ควบคุมดูแลนักเรียนในครั้งนี้ 4488

🙏🏻🙏🏻 พระมหาธีรราชานุสรณ์ 🙏🏻🙏🏻

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายเป็นราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยุ่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมดังนี้ ครูวิราช น้อยศิริ ครูสุเพ็ญรัตน์ จานศรีเพ็ญ ครูจำรอง สุอรุณ ครูมานิธ ธนคุณากาญน์ ครูขวัญมนัฐ รวดพวง ครูประดิษฐ์ เหล็กสิงห์ และครูชวน ตันแก้ว 4462

📣📣 นักวิ่ง อ.ต. ได้รับรางวัลการวิ่งมาราธอน 📣📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์แสดงความยินดีกับ เด็กชายศุภณัฐ ฉลอม และ เด็กชายพงษ์สิริ สุทา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ในโอกาสได้รับรางวัลในการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน จัดโดย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 “Uttradit Hospital Mini Marathon 1st” 4430

📣📣 โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Gifted Science ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 📢📢

วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Gifted Science ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ วิทยาลัยบรมราชชนนี โดยมีครูผู้ควบคุมในครั้งนี้คือ ครูวราภรณ์ สีนาค ครูสุดใจ มีจันทร์ ครูธัญญลักษณ์ ปาด้วง และครูดวงฤทัย ปันนาวิน ครูสุวิมล ยงไสว และ ครูสิริรัตน์ แก้วเปี้ย 4432

Top