You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ และว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ นำข้าราชการครูโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 โดยนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 เป็นประธานในพิธี ในการนี้มีข้าราชการครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ เกิดประโยชน์ต่อราชการมาโดยตลอด และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 25 คน ณ หอประุชมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

> ชั้นตรา ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.สตรี)
ครูธัญญาลักษณ์ ปาด้วง
ครูจันจิรา จุลรังสี
ครูอรชร จันทร์ผ่อง
ครูรัชนี เตชา

> ชั้นตรา ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.บุรุษ)
ครูวิทยา อยู่แจ่ม
ครูวงกต จุลรังสี
ครูชวน ตันแก้ว

> ชั้นตรา ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.บุรุษ)
ครูเกียรติศักดิ์ แก้วหล้า
ครูจิเรศ นาคมูล

> เหรียญจักรพรรดิมาลา
รองฯจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน
ครูชลธร คงชู
ครูณัชพล ดีอุดม
ครูวิมล ทิมให้ผล
ครูสมใจ ใจวงษ์
ครูจำรอง สุอรุณ
ครูฐปนีย์ พันธชาติ
ครูนวรัตน์ เกตุศรี
ครูนิรมล ชัยสิทธิ์
ครูภาวินี ทานะ
ครูณัฐธยาน์ ชัยวรรณธรรม
ครูวันเพ็ญ ห่อทอง
ครูสมปอง พรวญหาญ
ครูกรอุมา เกียรติจิตมงคล
ครูอุศนา ธีระวรรณ
ครูเอื้อมเดือน อยู่ไกล

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์
ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ และ ประชาสัมพันธ์ สพม.39

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top