You are here
Home > เผยแพร่ผลงานวิชาการ > รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2559

การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตและด้านผลกระทบของโครงการ กลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 69 คน นักเรียน จำนวน 310 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 303 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยการ สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้รายงานได้อาศัยรูปแบบการประเมินโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม(Daniel L. Stufflebeam) โดยประเมินทั้งระบบของโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการและมาตราส่วนประเมินค่าจำนวน 5 ฉบับ ที่สร้างขึ้น ผลการประเมิน ปรากฏดังนี้ 1. ด้านบริบท เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ พระสงฆ์ ผู้นำชุมชนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินบริบทของโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 6 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน ( = 4.93) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือข้อ 3 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ ( = 4.58) 2. ด้านปัจจัยนำเข้า เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสม ( = 4.90) รองลงมาคือข้อ 5 งบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ ( = 4.78) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 6 มีคู่มือดำเนินโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการมีเพียงพอ ( = 4.67) 3. ด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินกระบวนการของโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 7 ข้อ อยู่ในระดับมาก 5 ข้อ สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1 มีการวางแผนดำเนินโครงการสู่การปฏิบัติ ( = 4.93) รองลงมาคือ ข้อ 3 จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ ( = 4.88 ) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย ต่ำสุดคือข้อ 7 มีการกำกับ ติดตาม ควบคุมการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ( = 4.40 ) 4. ด้านผลผลิต ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง พระสงฆ์ ผู้นำชุมชนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 3 ข้อ สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 1 ผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ จากผลสำเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์(Objective)หรือเป้าหมาย(Goal)ของโครงการ ( = 4.79) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือข้อ 4 การดำเนินโครงการสำเร็จในกรอบของงบประมาณที่กำหนดไว้ ( = 4.40) 5. การประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการ พบว่า ของผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง พระสงฆ์ ผู้นำชุมชนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินผลกระทบของโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 7 โรงเรียนมีการปรับปรุง ตกแต่งอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ ในโรงเรียน ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมากขึ้น ( = 4.93) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้อ 5 บุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง ( = 4.58)

 

ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน
อุตรดิตถ์

 

ใส่ความเห็น

Top