You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดอบรมครูสายงานการสอนหลักสูตร “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครู้ผู้สอนสังคมศึกษาระดับ ม.ปลาย ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย”

จัดอบรมครูสายงานการสอนหลักสูตร “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครู้ผู้สอนสังคมศึกษาระดับ ม.ปลาย ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย”

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ในฐานะหน่วยพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) ปีงบประมาณ 2561 จัดอบรมครูสายงานการสอนหลักสูตร “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครู้ผู้สอนสังคมศึกษาระดับ ม.ปลาย ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย” โดย ดร.วิวัฒชัย หล่มศรี ประธานหลักสูตร และ รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ เป็นวิทยากรหลักร่วมกับวิทยากรจากกลุ่ม Thai Civic Education และ ดร.บัญชร จันทร์ดา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและร่วมบรรยายพิเศษ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณครูภัทณี วงสกุล และคุณครูวัชรศักดิ์แย้งจันทร์ ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top