You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ J-Contest 2018

ประชาสัมพันธ์ J-Contest 2018

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น (J-Contest) ประจำปี 2561 24 – 31 สิงหาคม 2561

***นักเรียนคนใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ครูมานิต วงศ์มูล ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น***

 

 

ใส่ความเห็น

Top