You are here
Home > อบรม/สัมนา > การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก และ โมชันกราฟิก ด้วยโปรแกรม Adobe illustratorและafter effect

การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก และ โมชันกราฟิก ด้วยโปรแกรม Adobe illustratorและafter effect

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสอนเสริมพิเศษเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก และ โมชันกราฟิก ด้วยโปรแกรม Adobe illustratorและafter effectโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรม

ใส่ความเห็น

Top