You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม ” ปั่นเยี่ยมบ้านครู #1 ” TripA (21.3km)

กิจกรรม ” ปั่นเยี่ยมบ้านครู #1 ” TripA (21.3km)

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 05.15 น.- 07.45 น.โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม ” ปั่นเยี่ยมบ้านครู #1 ” นำโดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยใน TripA รวมระยะทาง 21.3 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที รวมยอด 7 หลัง ดังนี้
1.ครูเตือน​ พิมพ์จันทร์
2.ครูสุทธิรัตน์​ อินมา
3.ครูวันเพ็ญ​ ห่อทอง
4.ครูเกียรติศักดิ์ แก้วหล้า
5.ครูจงรักษ์ ธีระวรรณ
6.ครูพลวิเดช ดนัยดุริยะ
7.รองฯจิรเชษฐ์​ จันทร์สุภาเสน

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์
ภาพ : พงศกร คุ้มยงค์
VDO : งานโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

ใส่ความเห็น

Top