You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📣📣 การมอบรางวัลในการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 📣📣

📣📣 การมอบรางวัลในการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 📣📣

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ดังนี้

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
– การแข่งขันตอบปัญหาทาง คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผ่านเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (10 ทีมสุดท้าย จากทั้งหมด 55 ทีม) รอบแรกได้คะแนนเป็นลำดับที่ 2
ได้แก่ 1. เด็กชายโภไคย โภคาทรัพย์ ม.2/1
2.เด็กชายศุภธนากร ชมบ้านแพ้ว ม.3/1
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวเฉลิมพร ทองศรีอ้น

– การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผ่านเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (10 ทีมสุดท้าย)
ได้แก่ นายภัคภูมิ ปิติพรณรงค์ ม.6/1
นายปิยะเทพ วงษ์พานิช ม.6/1
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวสุทธิรัตน์ อินมา

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
– การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 700 บาท
ได้แก่ เด็กชายภาสกร วงษ์เวียงจันทร์ ม.3/1
เด็กชายภีรวิช ภักดีภิญโญ ม.3/1
เด็กชายกฤษฎากร เทภิกัน ม.3/2
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางวิไลวรรณ ด้วงรักษา
นางสุพรรณิการ์ ธนาบูรณศักดิ์

รายการ แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก วันที่ 25 – 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
– การแข่งขันเอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณ รุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัล อันดับที่ 7
จาก 150 ทีมได้รับเหรียญรางวัล
ได้แก่ เด็กชายจิราธิป เพ็งแสงทอง ม.3/3
เด็กชายณัชพล ดีมี ม.3/3
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางวิไลวรรณ ด้วงรักษา

– การแข่งขันซูโดกุ เกมถอดรหัสปริศนาตัวเลข รุ่น มัธยมศึกษา
รางวัล อันดับที่ 18 จาก 221 ทีม
ได้แก่ นายไผทพัฒน์ โมลี ม.4/1
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสุพรรณิการ์ ธนาบูรณศักดิ์

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.)
ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
-ผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ผ่านการตัดเลือก เข้าร่วมค่าย 1 ศูนย์ ม.นเรศวร
ได้แก่ นายสรเชษฐ์ มีปา ม.4/1
นายบวรทัต เกิดส่ง ม.4/1
นายกันณวัฒน์ จันรุน ม.5/1
นายโชคชัย ชูพาณิชสกุล ม.5/1
***ผ่านการตัดเลือกเข้าร่วมค่าย 2
ในวันที่ 10 – 24 มีนาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

-ผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ผ่านการตัดเลือก เข้าร่วมค่าย 1
ได้แก่ เด็กชายโภไคย โภคาทรัพย์ ม.2/1

-ผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ผ่านการตัดเลือกเข้าร่วมค่าย 1 ศูนย์ รร.เฉลิมขวัญสตรี
ได้แก่ นางสาววรัญญา แซ่หลิม ม.5/1

การนำเสนอผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
-การนำเสนอผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
รางวัลระดับเหรียญทองแดง สาขาคณิตศาสตร์
ได้แก่ นายณัฐนันท์ ตาทา ม.5/1
นายธนัช แดงวิจิตรวรกุล ม.5/1
นายโชคชัย ชูพาณิชสกุล ม.5/1
ครูผู้ควบคุม : นายนาวี ศักดาเดช
**ชื่อโครงงาน “สูตรการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมรูปดาว n แฉกด้านเท่ามุมเท่า”

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ประจำปี พ.ศ. 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
-การทดสอบตามโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)ประจำปี พ.ศ. 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชย ระดับประเทศ (รางวัลระดับจังหวัด)ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท
ได้แก่ เด็กชายธนโชติ นิลพานิช ม.1/1
เด็กหญิงพิมพ์แพรวา พุทธรักษ์ขิต ม.1/1
เด็กชายโภไคย โภคาทรัพย์ ม.2/1
เด็กหญิงณิชา บุญแสง ม.2/1
นายศุภธนากร ชมบ้านแพ้ว ม.3/1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (อุตรดิตถ์ 1) วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ตัวแทนแข่ง
ระดับชาติ(ภาคเหนือ)
ได้แก่ เด็กชายโภไคย โภคาทรัพย์ ม.2/1
ครูผู้ควบคุม : นางอัชรี อุ่นมาก

-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
ได้แก่ นายปิยะเทพ วงศ์พานิช ม.6/1
ตัวแทนแข่งระดับชาติ(ภาคเหนือ)
ครูผู้ควบคุม : นางสาวสุทธิรัตน์ อินมา

– การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
ได้แก่ นายชัยชนะ จังติยานนท์ ม.3/1
นายศุภธนากร ชมบ้านแพ้ว ม.3/1
นายปุณยวีร์ นาคสุวรรณ ม.3/2
ตัวแทนนำเสนอ เวทีส่วนกลาง
ครูผู้ควบคุม : นางสาวเฉลิมพร ทองศรีอ้น
นายมานพ ขันเอีย

-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
ได้แก่ นายณัฐนันท์ ตาทา ม.5/1
นายธนัช แดงวิจิตรวรกุล ม.5/1
นายโชคชัย ชูพาณิชสกุล ม.5/1
ตัวแทนแข่งระดับชาติ (ภาคเหนือ)
ครูผู้ควบคุม : นางสาวอรุณศรี เตชะเรืองรอง
นายนาวี ศักดาเดช

-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
ได้แก่ เด็กหญิงชนัญชิดา สุขสำราญเด็ก ม.3/1
ชายภีรวิช ภักดีภิญโญ ม.3/1
เด็กชายกฤษฎากร เทภิกัน ม.3/2
ตัวแทนแข่งระดับชาติ (ภาคเหนือ)
ครูผู้ควบคุม : นางสาวประดิษฐ์พร ดิษบรรจง
นางสายใจ เกรททิ

-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
นายธนศิษฐ์ สุขเสริมศาล ม.5/1
นายธีระกิต ทิพย์พรม ม.5/1
นายนวัตกรณ์ สุวรรณประภา ม.5/1
ครูผู้ควบคุม : นายนิยม เกตุกอ
นางจันทร์แรม บุญส่ง

-การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง
ได้แก่ เด็กชายสุทธินันท์ เกิดใหญ่ ม.1/2
เด็กชายคงกระพัน ดอนท้วม ม.2/1
ครูผู้ควบคุม : นายนาวี ศักดาเดช
นางสาวนวรัตน์ เกตุศรี

-การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
นายชิษณุพงศ์ บุญส่ง ม.4/1
นางสาวพรนภัส ศิริไทย ม.4/2
ตัวแทนแข่งระดับชาติ (ภาคเหนือ)
ครูผู้ควบคุม : นายนาวี ศักดาเดช
นางสรรค์สิริ สินธุวงศานนท์

-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
เด็กชายธนกฤต วัฒนะจีรากร ม.3/1
ตัวแทนแข่ง ระดับชาติ (ภาคเหนือ)
ครูผู้ควบคุม : นางระวีวรรณ ดอนท้วม

-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
ได้แก่ นายกันณวัฒน์ จันรุน ม.5/1
ครูผู้ควบคุม : นางระวีวรรณ ดอนท้วม

-การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
ได้แก่ เด็กชายจิราธิป เพ็งแสงทอง ม.3/3
เด็กชายณัชพล ดีมี ม.3/3
ครูผู้ควบคุม : นางวิไลวรรณ ด้วงรักษา
นางนฎานิษฐ์ มีศิริพันธุ์

-การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน
ได้แก่ นายภูวรัตน์ พึ่งเงิน ม.4/1
ครูผู้ควบคุม : นางวิไลวรรณ ด้วงรักษา

-การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
ได้แก่ เด็กหญิงอธิชา บุญเกตุ ม.2/1
ครูผู้ควบคุม : นางสุพรรณิการ์ ธนาบูรณศักดิ์

-การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน
ได้แก่ นายไผทพัฒน์ โมลี ม.4/1
ครูผู้ควบคุม : นางสุพรรณิการ์ ธนาบูรณศักดิ์

-การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
ได้แก่ เด็กชายกิตตินันท์ ท้าวอาศา ม.2/1
ตัวแทนแข่ง ระดับชาติ (ภาคเหนือ)
ครูผู้ควบคุม : นายมานพ ขันเอีย

การแข่งขันรายการ “พิชัยครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ครั้งที่ 5″ และ”พิชัยคิดเลขเร็ว ครั้งที่ 3”
ณ โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
-การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
ได้รับถ้วยรางวัลพระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมเงินรางวัล 700 บาท และเกียรติบัตร
ได้แก่ นายกันณวัฒน์ จันรุน ม.5/1
คว้าแชมป์ 3 ปีซ้อน
ครูผู้ควบคุม : นางระวีวรรณ ดอนท้วม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

ใส่ความเห็น

Top