You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📣📣 การมอบรางวัลการแข่งขันในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 📣📣

📣📣 การมอบรางวัลการแข่งขันในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 📣📣

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังนี้

> งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 29 ปี 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– นายธนกริช ธรรมธัช
– นายภัคภูมิ ปิติพรณรงค์
– ครูพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง ครูผู้ควบคุมทีม

> งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 29 ปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1. รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ เรื่อง UTD Smart Garden การประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา
– นายวชรดิต์ สีนาค
– นายสรเชษฐ์ มีปา
– นางสาวสิรภัทร บัตรมาก
– ครูวงกต จุลรังสี และครูดวงกมล อภิเดช ครูที่ปรึกษา
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ขวดดักแมลงสาบ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
– เด็กชายสุธนัย กลับใจ
– เด็กหญิงณัฐธิชา พาสพิษณุ
– เด็กหญิงปานไพลิน กิ่งวิสิทธิ์
– ครูธัญญลักษณ์ ปาด้วง ครูที่ปรึกษา

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้เปลือกส้มโอและหญ้าหวานทดแทนแป้งและน้ำตาลในขนมคุกกี้ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
– เด็กหญิงณัชชา จิรภัคโภคิน
– เด็กหญิงสุพรรษา ยาวงษ์
– เด็กหญิงเปมิกา อ้วนสะอาด
– ครูดวงฤทัย ปันนาวิน ครูที่ปรึกษา

4. รางวัลชมเชย โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรงดักหนูโดยอาศัยหลักของคาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
– นายอธิบดี มีจันทร์
– นายภูวนัย ใบบัว
– นายปิยวัฒน์ ศรีโยธา
– ครูสุดใจ มีจันทร์ ครูที่ปรึกษา

5. ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (ได้ลำดับที่ 8 จาก 96 ทีม)
– นายธิติวรรธณ์ ตาพา
– นายปกรณ์ ปราบสมรชัย
– ครูจันจิรา จุลรังสี ครูผู้ควบคุมทีม

6. เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลลูโลสจากขุยมะพร้าวเพื่อระบายความชื้น กำจัดเชื้อรา และดับกลิ่น
ในรองเท้าผ้าใบ
– นายนวัตกรณ์ สุวรรณประภา
– นายธีระกิต ทิพย์พรม
– นางสาวปัญญภัทร กำจาย
– ครูสุดใจ มีจันทร์ ครูที่ปรึกษา

7. เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องตัดและห่อผลไม้อัตโนมัติ
– นางสาวนริศรา โชติรัตน์
– นางสาวปรีย์นายิกา ทองศรีจันทร์
– นางสาวอรชพร บุญเกตุ
– ครูสุดใจ มีจันทร์ ครูที่ปรึกษา

8. เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง แผ่นสมุนไพร่ไล่ยุง
– นายจิระพงศ์ พลประถม
– นายสรวิศ บุญมากาศ
– นายจักรกฤษณ์ เคน้ำอ่าง
– ครูสาวิตรี เรือนจันทร์ ครูที่ปรึกษา

9. เข้าร่วมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– เด็กหญิงญาณิศา พรหมแก้วต่อ
– เด็กหญิงณัชชา จารีต
– เด็กหญิงสุวภัทร นพรัตน์
– ครูสุภัทรา ชัยสุ่ย ครูผู้ควบคุมทีม

10. เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– เด็กหญิงจิณณพัต เลิศวรวิทย์
– เด็กหญิงชนัญชิดา สุขสำราญ
– ครูสุวิมล ยงไสว ครูผู้ควบคุมทีม

11. เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– เด็กชายศุภโชค ไพเราะห์
– เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีพลากิจ
– ครูสุวิมล ยงไสว ครูผู้ควบคุมทีม

12. เข้าร่วมการแข่งขันการวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– นางสาววิลาสิณี วงษ์อนันต์
– ครูณัชพล ดีอุดม ครูผู้ควบคุมทีม

13. เข้าร่วมการแข่งขันการวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– นางสาวสิรินดา ผาลาภ
– ครูณัชพล ดีอุดม ครูผู้ควบคุมทีม

>งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

1. รางวัลชมเชย โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ขวดดักแมลงสาบ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
– เด็กชายสุธนัย กลับใจ
– เด็กหญิงณัฐธิชา พาสพิษณุ
– เด็กหญิงปานไพลิน กิ่งวิสิทธิ์
– ครูธัญญลักษณ์ ปาด้วง ครูที่ปรึกษา

2. รางวัลชมเชย โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้เปลือกส้มโอและหญ้าหวานทดแทนแป้งและน้ำตาลในขนมคุกกี้ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป – เด็กหญิงณัชชา จิรภัคโภคิน
– เด็กหญิงสุพรรษา ยาวงษ์
– เด็กหญิงเปมิกา อ้วนสะอาด
– ครูดวงฤทัย ปันนาวิน ครูที่ปรึกษา

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางเคมี
– นายธิติวรรธณ์ ตาพา
– ครูจันจิรา จุลรังสี ครูผู้ควบคุมทีม

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางเคมี
– นางสาววรรตนสร ชินวงษ์
– ครูจันจิรา จุลรังสี ครูผู้ควบคุมทีม

5. รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางเคมี
– นายปิยเทพ วงษ์พานิช
– ครูจันจิรา จุลรังสี ครูผู้ควบคุมทีม

6. รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางเคมี
– นายภัคภูมิ ปิติพรรณรงค์
– ครูจันจิรา จุลรังสี ครูผู้ควบคุมทีม

7. เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรงดักหนูโดยอาศัยหลักของคาน
– นายอธิบดี มีจันทร์
– นายภูวนัย ใบบัว
– นายปิยวัฒน์ ศรีโยธา
– ครูสุดใจ มีจันทร์ ครูที่ปรึกษา

8. เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลลูโลสจากขุยมะพร้าวเพื่อระบายความชื้น กำจัดเชื้อรา และดับกลิ่นในรองเท้าผ้าใบ
– นายนวัตกรณ์ สุวรรณประภา
– นายธีระกิต ทิพย์พรม
– นางสาวปัญญภัทร กำจาย
– ครูสุดใจ มีจันทร์ ครูที่ปรึกษา

9. เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องตัดและห่อผลไม้อัตโนมัติ
– นางสาวนริศรา โชติรัตน์
– นางสาวปรีย์นายิกา ทองศรีจันทร์
– นางสาวอรชพร บุญเกตุ
– ครูสุดใจ มีจันทร์ ครูที่ปรึกษา

10. เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง แผ่นสมุนไพร่ไล่ยุง
– นายจิระพงศ์ พลประถม
– นายสรวิศ บุญมากาศ
– นายจักรกฤษณ์ เคน้ำอ่าง
– ครูสาวิตรี เรือนจันทร์ ครูที่ปรึกษา

> รางวัลประกาศเกียรติคุณ การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ ศูนย์โอลิมปิก
– นายธิติวรรธณ์ ตาพา

การนำเสนอผลงานทางวิขาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์

1.รางวัลระดับเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องดักยุงกับดักแสงไฟและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งการกำจัดแบบชีวภาพ
– นางสาวนริศรา โชติรัตน์
– นายประดิพัฒน์ อวดอ้าง
– นางสาวอรชพร บุญเกตุ
– ครูสุดใจ มีจันทร์ ครูที่ปรึกษา

2.รางวัลระดับเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรกดักหนูโดยอาศัยหลักของคาน
– นายนวัตกรณ์ สุวรรณประภา
– นายธีระกิต ทิพย์พรม
– นางสาวปัญญภัทร กำจาย
– ครูสุดใจ มีจันทร์ ครูที่ปรึกษา

กิจกรรมพัฒนาความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
การประกวดชุดรีไซเคิล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ – เด็กชายพงศกร วิจิตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ – เด็กหญิงนิสามณี อัศวะรังสิกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ – เด็กหญิงกานต์ธิดา แย้มวัด
รางวัลชมเชย – เด็กชายสุรภัทร ภาคสุโพธิ์
รางวัลชมเชย – เด็กชายอนุวัฒน์ อยู่สำราญ

การประกวดชุดรีไซเคิล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ – นายเจตนิพัทธ์ เพ็งเปิ้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ – นายกษิเดช ชนะสาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ – นายจิรภาส คำพวง
รางวัลชมเชย – นายชานนท์ ม่วงรักษา
รางวัลชมเชย – นางสาวสุธีวรรณ ธวีสินทร์

การเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
– เด็กชายวงศ์พัทธ์ นาคม่วง
– นายดนัยกฤต คำเพ็ง
– เด็กชายคีตภัทร เพชรสุวรรณ
– ครูสุรพัศ ฤทธิ์หิรัญ และครูนฤพนธ์ น่วมศิริ ครูผู้ควบคุมทีม

> เกียรติบัตร “รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ” จากการเข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการมหิงสาสายสืบ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.โครงการ พาแล..หนองพระแล กลุ่ม นักสืบตะลุยหนอง
– นางสาวจารุวรรณ แม่งมา
– นายธนากร คนหลัก
– นายนิธิกร มั่งคั่ง
– นายปกรณ์ หลวงกว้าง
– นางสาวพชรพร ต้นด้วง
– นายวชิรดิตถ์ สีนาค
– นายวรัญชิต ชมชื่น
– นางสาวสุวรรณวดาว กะตะโท

2.โครงการ ใต้ร่ม..การเวก กลุ่ม นักสืบ UTD
– นางสาวปภานัท เพาะปลูก
– นางสาวธนวรรณ คำนุช
– นางสาวภัทรศยา พิชญวิวัฒน์
– นายปิยพัทธ์ คันทะเรศร์
– นายเสฎฐนันท์ แก้วคต
– นายศุภกิจ ประสิทธิ์นราพันธุ์
– นายภานุวิชญ์ พยาวัง
– นายร่มเย็น มีอินทร์ถา

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

ใส่ความเห็น

Top