The Pyramid Puzzle

เรื่อง The Pyramid Puzzle

ผู้จัดทำ   นายชัยชนะ จังติยานนท์
                นายปุณยวีร์ นาคสุวรรณ
                นายศุภธนากร ชมบ้านแพ้ว
ครูที่ปรึกษา นางสาวเฉลิมพร ทองศรีอ้น
โรงเรียน อุตรดิตถ์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

บทคัดย่อ

ใส่ความเห็น

Top