You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมเตรียมการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

การประชุมเตรียมการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม เรื่องการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 39 (อุตรดิตถ์)และการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายปกิจพจน์ กมลวรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (จังหวัดอุตรดิตถ์) ณ ห้องประชุมโรงเรียนลับแลพิทยาคม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ใส่ความเห็น

Top