You are here
Home > เผยแพร่ผลงานวิชาการ > รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                       
ชื่อผู้ศึกษา  นางรัชนี  เตชา
หน่วยงาน  โรงเรียนอุตรดิตถ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ปีการศึกษา  2560
 
บทคัดย่อ
            การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 10 ห้องเรียน จำนวน 419 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 จำนวน 41 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province จำนวน 8 เล่ม แบบทดสอบวัดความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียน การ  วิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติ t-test
             ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.32/82.56 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61
ดาวน์โหลด
            – บทคัดย่อ
 
 

ใส่ความเห็น

Top