You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม ” ปั่นเยี่ยมบ้านครู #2 ” TripD (17.4 km)

กิจกรรม ” ปั่นเยี่ยมบ้านครู #2 ” TripD (17.4 km)

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 05.29น.-07.44 น.โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม ” ปั่นเยี่ยมบ้านครู #2 ” นำโดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยในTripD รวมระยะทาง17.4 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที รวมยอด 11 หลัง 14 ท่าน ดังนี้
1.ครูจันทร์ตรา ดีมูล
2.ครูทัพไทย ตันติอำไพ
3.ครูวัชรชัย กตัญญู และครูฉลองศรี กตัญญู
4.ครูประดิษฐ์ เหล็กสิงห์
5.ครูเอื้อมเดือน อยู่ไกล
6.ครูนฤพนธ์ น่วมศิริ
7.ครูฐปนีย์ พันธชาติ
8.ครูวัชรพงษ์ ยงไสว และครูสุวิมล ยงไสว
9.ครูเกริกฤทธิ์ แดงกองโค และครูพัชรินทร์ แดงกองโค
10.ครูนิธิพัฒน์ ไพเราะ
11.ครูสุรพัศ ฤทธิ์หิรัญ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ และ พงศกร คุ้มยงค์
VDO : งานโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

Top