You are here
Home > โครงสร้างการบริหารงาน > คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 

1.   นายบัญชร  จันทร์ดา ประธานกรรมการ
2.   นายวีระพนธ์  คำดี รองประธานกรรมการ
3.   นางรุ่งรัตน์  วาทหงษ์ รองประธานกรรมการ
4.   นายกิตติศักดิ์  สินธุวงศานนท์ รองประธานกรรมการ
5.   ว่าที่ ร.ต.จิรเชษฐ์  จันทร์สุภาเสน รองประธานกรรมการ
6.   นายเกียรติศักดิ์  แก้วหล้า รองประธานกรรมการ
7.   นางนุสลา  รัฐธรรม กรรมการ
8.   นางวันเพ็ญ  ห่อทอง กรรมการ
9.   นายวิวัฒชัย หล่มศรี กรรมการ
10.   นายสุธีร์  สัตยาภรณ์ กรรมการ
11. นางอุศนา  ธีระวรรณ กรรมการ
12. นายมานพ  รัตคธา กรรมการ
13. นางทศพร  เพียสามารถ กรรมการและเลขานุการ
14. นางสุจิตรา รอดทองดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
1. ส่งเสริมสนับสนุนและพิจารณาให้ความเห็นการดำเนินกิจการของโรงเรียนอุตรดิตถ์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2. ส่งเสริมสนับสนุนและพิจารณาให้ความเห็นการบริหารงานโรงเรียนอุตรดิตถ์ ด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารทั่วไป และ บริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอุตรดิตถ์ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด

Top