You are here
Home > ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนอุตรดิตถ์
เป็นรูปมณฑปพระแท่นศิลาอาสน์ ลอยเหนือก้อนเมฆสีขาว
ยอดมณฑปมีรัศมี 15 แฉก
มีแถบประดับประกอบอยู่ด้านล่าง จารึกชื่อ “โรงเรียนอุตรดิตถ์”

Top