You are here
Home > Posts tagged "มน"

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนอุตรดิตถ์นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 2207

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสอนเสริมพิเศษเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสอนเสริมพิเศษเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 297

Top