You are here
Home > Posts tagged "ลูกเสือ"

โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด

ตามที่นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับ”รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1125

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับ”รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”

ตามนโยบายของ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่เน้นย้ำฝึกฝนให้นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นผู้มีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นคนที่มีระเบียบวินัย พร้อมสู่ความเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ 997

Top