You are here
Home > Posts tagged "วันงดสูบบุหรี่โลก"

วันงดสูบบุหรี่โลก 2561 (World No Tobacco Day 2018 )

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ 214

Top