You are here
Home > Posts tagged "สพม.39"

แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ และว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ นำข้าราชการครูโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 1046

📣📣นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการ “รักษ์ภาษาไทย” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 📣📣

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พาตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561” 533

Top