You are here
Home > Posts tagged "โรงเรียนอุตรดิตถ์"

📣📣โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการบอร์ดสมองกลฝังตัว kidbright” 📣📣

วันที่ 8 มิ.ย. 2561 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) พานักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการบอร์ดสมองกลฝังตัว kidbright” จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 571

โครงการตักบาตร เติมบุญ หนุนนำ พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา2561

วันที่ 4-20 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดโครงการตักบาตร เติมบุญ หนุนนำ พระพุทธศาสนา ตามปรัชญาโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2561 288

Top