You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📣📣 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง 📣📣

📣📣 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง 📣📣

“ศิษย์ดีก็เพราะครูดี
ครูดีก็เพราะระบบดี
ระบบดีก็เพราะผู้บริหารดี
ผู้บริหารดีทำให้โรงเรียนดี
โรงเรียนดีทำให้บ้านเมืองดี
บ้านเมืองดี โลกก็น่าอยู่”

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ระดับทอง ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในโครงการยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยนายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอตุรดิตถ์เป็นผู้รับมอบจาก นายสุชน วิเชียร์สรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก

ในการนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่ได้รับรางวัลผู้ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ระดับทอง ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ดังนี้
นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คุณครูมานิต วงศ์มูล
คุณครูธิดารัตน์ บุญเมิง
คุณครูวาสนา จันทร์น้อย

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top