You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📣📣 อ.ต.สุขใจใต้ร่มพระบารมี 📣📣

📣📣 อ.ต.สุขใจใต้ร่มพระบารมี 📣📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการสัมมนา เครือข่าย เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโดย คณะกรรมาธิการ วิสามัญ การพิทักษ์และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์ มณฑลทหารบกที่ 35 ตำรวจภูธรภาค 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และบริษัท ทีโอที จำกัด ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ. ศ. 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

Top